Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Artikel 1 Definitie

1.1

Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “opdrachtnemer” of “leverancier” of “Hulshof” wordt bedoeld de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HULSHOF BUSINESS CASES B.V.”, zijnde de rechtspersoon die de opdracht voor het verrichten van werkzaamheden of het leveren van zaken heeft aanvaard.

1.2

Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “opdrachtgever” of “afnemer”, daaronder begrepen “eenieder met wie Hulshof een overeenkomst aangaat of wil aangaan of aan of voor wie Hulshof aanbieding doet”, wordt bedoeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer de opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van zaken.

1.3

Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van opdracht wordt verstaan het verzoek van opdrachtgever aan opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden te verrichten of zaken te leveren.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen zoals aanbiedingen, leveranties, te verrichten diensten, overeenkomsten en prestaties zijdens Hulshof, waarbij Hulshof als opdrachtnemer en/of leveranciers van zaken optreedt. Hulshof wijst nadrukkelijk andere algemene voorwaarden af. Door het verstrekken van een opdracht aan opdrachtnemer aanvaardt opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

2.2

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden opdrachtnemer slechts voorzover zulks door Hulshof schriftelijk is bevestigd en dan alleen voor de betreffende transactie. Bij een samenloop van door opdrachtgever gehanteerde algemene inkoop voorwaarden en onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.

2.3

Opdrachtgever heeft nimmer te gelden als een (handels)agent of distributeur van Hulshof tenzij hij als zodanig bij overeenkomst is aangesteld.

Artikel 3 Aanbiedingen en zichtmodellen

3.1

Alle aanbiedingen, offertes en andere uitingen zijdens Hulshof zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.

3.2

Ten behoeve van aanbiedingen of offertes opgegeven, getoonde of verstrekte maten, gewichten en monsters zijn illustratief en zijn evenals tekeningen, mallen, modellen en gereedschappen al dan niet afgebeeld in catalogi en reclamemateriaal niet bindend, tenzij Hulshof schriftelijk uitdrukkelijk anders heeft verklaard. Voornoemde stukken blijven onder verwijzing naar artikel 4.1 van deze voorwaarden eigendom van opdrachtnemer en dienen op haar verzoek onverwijld te worden geretourneerd. Gebruik door opdrachtgever en/of derde zonder toestemming van Hulshof is verboden.

3.3

Zichtmodellen welke aan afnemer ter beschikking worden gesteld blijven te allen tijde eigendom van Hulshof. Zichtmodellen worden geacht onbeschadigd aan afnemer ter beschikking te zijn gesteld. Zichtmodellen dienen binnen een redelijke termijn onbeschadigd aan Hulshof te worden geretourneerd. Beschadigingen aan zichtmodellen dienen door afnemer aan Hulshof te worden vergoed. De kosten van de schade zullen door Hulshof aan afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Tekeningen, modellen en gereedschappen

4.1

Door of namens Hulshof vervaardigde tekeningen, mallen, modellen en gereedschappen blijven eigendom van Hulshof, ook al zijn daarvoor aan afnemer kosten in rekening gebracht en ook al zijn zodanige vervaardigd in specifieke opdracht van afnemer en ook al rusten daarop intellectuele en industriële eigendommen van afnemer of een derde. Afnemer is gehouden ervoor zorg te dragen dat tekeningen, mallen, modellen en gereedschappen voor zover die aan afnemer ter beschikking worden gesteld, niet worden gekopieerd, nagebootst, aan derden ter hand gesteld of getoond of door derden gebruikt, dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hulshof.

4.2

Afnemer zal Hulshof vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden terzake van inbreuk op rechten, daaronder begrepen die van intellectuele en industriële eigendommen, op door afnemer aan Hulshof geleverde en/of ter beschikking gestelde stukken als genoemd in artikel 4.1 van deze voorwaarden, indien bij gebruik enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht van afnemer of een derde wordt geschonden. Afnemer verplicht zich tot vergoeding van alle schade aan Hulshof die zij lijdt en/of zal lijden als gevolg van acties jegens haar van gerechtigden met betrekking tot rechten, onder andere intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.

Artikel 5 Overeenkomsten

5.1

Overeenkomsten met Hulshof komen niet anders dan schriftelijk tot stand.

5.2

Een overeenkomst wordt geacht middels en overeenkomstig de schriftelijke orderbevestiging tot stand te zijn gekomen, zulks tenzij binnen zeven dagen na verzending van zodanige orderbevestiging daartegen is geprotesteerd door afnemer.

5.3

Gebruikersinstructies, tekeningen, verzenddocumenten, folders en overige informatie vormen geen onderdeel van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 Prijzen

6.1

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend indien dit door Hulshof schriftelijk, uitdrukkelijk, is aangegeven. Opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn. Transport-, emballage-, verzend- en/of portokosten zijn voor rekening van de afnemer.

6.2

Indien de in lid 1 bedoelde kostprijzen (c.q. kostprijsbepalende factoren) ten tijde van de (af-)levering gewijzigd zijn, is Hulshof gerechtigd de aan afnemer te berekenen prijzen dienovereenkomstig aan te passen, van welke bevoegdheid Hulshof gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geen gebruik mag maken, dan nadat afnemer in de gelegenheid is gesteld om zich uit te laten of hij de hogere prijs wenst te accepteren, danwel tot ontbinding, zonder enige schadeloosstelling of schadevergoeding, hoe ook genaamd, van de overeenkomst wil komen, in welk laatste geval Hulshof alsnog het recht heeft om te leveren tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs. Afnemer dient binnen zeven dagen na daartoe door Hulshof te zijn uitgenodigd kenbaar te maken of de hogere prijs, danwel vorenbedoelde ontbinding wordt gewenst, waarna Hulshof evenzo binnen zeven dagen na het antwoord van afnemer kenbaar dient te maken of de overeenkomst als ontbonden dient te worden beschouwd, danwel alsnog op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs gestand wordt gedaan. Reageert afnemer niet op de vorenbedoelde uitnodiging dan wordt hij geacht de hogere prijs te accepteren.

6.3

Zo een (af-)levering op verzoek van de afnemer langer dan één maand wordt vertraagd, wordt afnemer voor iedere verdere maand vertraging of gedeelte daarvan een rente in rekening gebracht, overeenkomend met de op het moment van de vertraging geldende wettelijke rente en te rekenen over het factuurbedrag, welke vertraging onverlet laat de betalingsverplichting van afnemer overeenkomstig de oorspronkelijk overeengekomen betalingstermijn.

6.4

Ingeval Hulshof na orderbevestiging wijziging van de overeenkomst door afnemer aanvaardt, danwel de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat Hulshof door de afnemer te verstrekken informatie of instructie niet, niet tijdig of niet deugdelijk ontvangt, is Hulshof gerechtigd om de daaruit voortvloeiende kosten en renten aan afnemer in rekening te brengen.

Artikel 7 Levertijd

7.1

De leveringstermijn begint te lopen vanaf de dag der dagtekening van een verzonden opdrachtbevestiging, danwel bij gebreke van dien vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand komt en zal slechts kunnen worden gehandhaafd, indien de afnemer er zorg voor draagt dat alle gegevens die door hem moeten worden verstrekt, zowel als vereiste toestemmingen e.d. op tijd bij Hulshof binnenkomen en dat verschuldigde betalingstermijnen op tijd zijn voldaan. Indien afnemer niet tijdig aan deze verplichtingen voldoet, wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd.

7.2

Alle door Hulshof genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan opdrachtnemer bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn nimmer bindend en/of als fatale termijn te beschouwen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Hulshof niet in verzuim en geeft afnemer geen recht op schadevergoeding, opzegging of ontbinding van de overeenkomst, of niet-nakoming van enige verplichting jegens Hulshof.

7.3

In alle gevallen heeft de afnemer het recht om na het verstrijken van de leveringstermijn (indien deze met een bepaalde maand is aangeduid, aan het einde van deze maand) Hulshof bij aangetekend schrijven te sommeren binnen drie maanden alsnog te leveren. Bij overschrijding van deze laatstbedoelde termijn heeft de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren en/of schadevergoeding te vorderen, welke schadevergoeding nimmer meer zal bedragen en derhalve gefixeerd wordt op 10% van hetgeen afnemer bij uitvoering van de overeenkomst aan Hulshof had moeten betalen.

Artikel 8 Leveringsomvang

8.1

Tot grondslag voor de omvang der levering dienen de kosten, begrotingen en offertes c.q. aanbiedingen, tekeningen en omschrijvingen die door Hulshof zijn vervaardigd c.q. afgegeven, behoudens voor zover zodanige afkomstig van afnemer uitdrukkelijk door Hulshof zijn erkend.

8.2

Hulshof heeft het recht van de overeengekomen hoeveelheid tot een gering percentage van 5% af te wijken, zonder dat dit tot enige verrekening aanleiding geeft. Hulshof is voorts gerechtigd van het overeengekomene af te wijken daar waar het betreft geringe afwijkingen op kleur, maatvoering en glans van het te leveren. Afwijkingen van een zichtmodel daaronder begrepen.

Artikel 9 Aflevering, vervoer en risico-overgang

9.1

(Af-)levering wordt geacht te zijn geschied op het tijdstip dat de zaken de magazijnen van Hulshof hebben verlaten of op het tijdstip dat Hulshof afnemer heeft medegedeeld dat de zaken ter verzending gereed staan, naar gelang welk tijdstip eerder ligt.

9.2

Vervoer van verkochte, danwel te leveren zaken is voor rekening en risico van afnemer.

9.3

Het risico van de te leveren zaken is vanaf het tijdstip van de (af-)levering voor rekening van afnemer. Indien de (af-)levering op verzoek van de afnemer wordt vertraagd, gaat het risico voor de te leveren zaken op afnemer over op de dag dat de aanvankelijke levering bij Hulshof was gepland.

9.4

Indien afnemer Hulshof daartoe tijdig de wens te kennen geeft, is Hulshof bereid de goederen op kosten van afnemer te verzekeren tegen transport- en andere schaden voor het tijdvak gelegen tussen de dag van de risico-overgang op de afnemer en de dag dat de zaken in de feitelijke macht van de afnemer komen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1

Hulshof behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever krachtens overeenkomst afge-leverde zaken en te leveren zaken totdat de vordering(en) betreffende tegenprestatie(s) voor de door Hulshof afgeleverde en te leveren zaken geheel is cq. zijn voldaan. Indien Hulshof ten behoeve van de opdrachtgever krachtens een zodanige overeenkomst door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht of zal verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van Hulshof geheel heeft voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud geldt tevens voor de vorderingen die Hulshof jegens afnemer mocht verkrijgen wegens diens tekortschieten in een of meer van haar verplichtingen jegens Hulshof.

10.2

Afnemer is gedurende de tijd dat het geleverde in zijn feitelijk macht is en de eigendom nog niet is overgegaan, verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen.

Het is de opdrachtgever toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de

normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Opdrachtgever is verplicht jegens

zijn opdrachtgevers een eigendomsvoorbehoud te bedingen voor en/of namens Hulshof op voet van het bepaalde

in dit artikel.

10.3

Indien het eigendomsvoorbehoud bedoeld onder 10.1 door welke oorzaak dan ook teniet gaat, behoudt Hulshof zich hierbij reeds nu voor alsdan het pandrecht op de afgeleverde zaken cq. de nieuw gevormde za(a)k(en) cq. hoofdza(a)k(en) voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen bedoeld onder 10.1. Voor anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde vorderingen, die Hulshof uit welken hoofde dan ook, nog tegen de opdrachtgever mocht hebben, behoudt Hulshof zich hierbij tevens reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van deze vorderingen.

Artikel 11 Betaling

11.1

Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden contant bij de (af-)levering zonder enige korting of compensatie of – ingeval een factuur wordt verzonden – door middel van storting of overmaking op een door Hulshof aangegeven bankrekening, binnen dertig dagen na factuurdatum. Andere betalingscondities zijn alleen dan bindend indien Hulshof daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De valutadatum als aangegeven op de bankrekening van Hulshof is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.

11.2

Iedere betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest, alsmede van de door Hulshof gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

11.3

Indien betaling niet binnen de in lid 1 van dit artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is afnemer van rechtswege in verzuim en is vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd ter grootte van de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag.

11.4

Ongeacht andersluidende wettelijke regelingen komen alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten volledig voor rekening van afnemer. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door afnemer verschuldigde bedragen, zulks met een minimum van € 50,--.

Artikel 12 Aanvaarding en reclames

12.1

Zodra (af-)levering is geschied, is afnemer verplicht het (af-)geleverde te keuren.

12.2

Reclames omtrent het (af-)geleverde dienen binnen acht dagen na (af-)levering aan Hulshof schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt.

12.3

Indien niet overeenkomstig artikel 12.2 is gereclameerd vervalt het recht van reclame na de in artikel 12.2 gestelde termijn.

12.4

Indien bijzondere beproevingen zijn overeengekomen dan begint de termijn van de in lid 2 van dit artikel genoemde acht dagen te lopen, zodra deze beproevingen beëindigd kunnen zijn. Eventuele kwaliteits- en kwantiteitscontroles van het (af-)geleverde geschieden op een door Hulshof te bepalen plaats en tijd conform de vooraf overeengekomen normen en criteria. De conform de overeengekomen normen en criteria verrichte kwaliteits- en kwantiteitscontroles zijn bindend.

12.5

Zo de (af-)levering niet wordt aanvaard, is leverancier gerechtigd, danwel nakoming van de overeenkomst te vorderen, danwel ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Ingeval de nakoming van de overeenkomst wordt gevorderd, kan leverancier aanvullend schadevergoeding vorderen, waaronder zijn te rekenen opslagkosten, welke opslagkosten in ieder geval 1% per maand zullen bedragen van de factuurwaarde van de opgeslagen zaken en wel verschuldigd voor iedere maand of gedeelte van een maand dat de zaken in opslag worden gehouden.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en garanties

13.1

Ingeval van niet deugdelijke levering geldt, met terzijdestelling van alle wettelijke bepalingen, uitsluitend en alleen hetgeen hierna in dit artikel is bepaald.

13.2

Uitsluitend die gebreken, welke het gevolg zijn van het gebruik van ondeugdelijk materiaal of het gevolg zijn van fabricagefouten en zich voordoen binnen drie maanden na de (af-)levering zullen kosteloos door Hulshof worden hersteld, danwel zal Hulshof, zulks ter keuze van Hulshof, de (af-)geleverde zaken vervangen door zaken zonder gebreken. Afnemer kan op dit artikellid slechts een beroep doen zo afnemer reclameert op een wijze als in artikel 12 voorgeschreven.

13.3

Hulshof aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de werking van in te bouwen apparatuur en beka-beling in door Hulshof vervaardigde producten.

13.4

Indien de (af-)levering door omstandigheden buiten de macht van Hulshof of op verzoek van de afnemer wordt vertraagd, zullen in dit artikel vorenstaand aangegeven termijnen aanvangen op de dag, waarop de (af-)levering zou hebben plaatsgevonden, indien de omstandigheden zich niet hadden voorgedaan respectievelijk als bedoeld verzoek niet was gedaan.

13.5

Afnemer zal Hulshof een redelijke termijn laten voor het leveren van vervangende zaken op grond van artikel 13.2. Weigert afnemer zodanige redelijke termijn dan is Hulshof van haar verplichtingen ontheven. Eveneens is Hulshof van haar verplichtingen ontheven, zodra buiten toestemming van Hulshof door wie dan ook aan het geleverde veranderingen worden aangebracht of bewerkingen of reparaties worden verricht.

13.6

In geen geval is Hulshof aansprakelijk voor meer dan voldoening van de koopprijs van de betreffende zaak.

13.7

Eventueel door Hulshof te verrichten herstel of vervanging vindt plaats bij Hulshof ter plaatse. Transport van het te herstellen of te vervangen product van en naar Hulshof is immer voor rekening en risico van afnemer.

Artikel 14 Overmacht

14.1

Onverminderd de wettelijke bepalingen geldt als een situatie van overmacht zijdens Hulshof in ieder geval: staking, brand, vergaan van zaken, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven van leveranciers, alsmede alle omstandigheden waardoor Hulshof in de normale uitoefening van zijn bedrijf wordt belemmerd.

14.2

In geval van overmacht heeft Hulshof het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de situatie waarin de overmacht voortduurt, danwel, indien de overmacht heeft voortgeduurd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 15 Ontbinding

15.1

Indien de opdrachtgever, onverminderd hetgeen hiervoor in deze algemene voorwaarden is bepaald na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen nalatig blijkt in de nakoming van haar verplichtingen jegens Hulshof, zal de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, ontbonden zijn, tenzij Hulshof alsnog uitvoering van de overeenkomst verlangt. In geval van voornoemde ontbinding verbeurt opdrachtgever ten behoeve van Hulshof zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst terstond opeisbare boeten van 15% van de overeengekomen verkoopsprijs, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal, de kosten zoals vermeld in artikel 11 van deze algemene voorwaarden daaronder begrepen.

15.2

Onverminderd het in dit artikel bepaalde is Hulshof bevoegd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd de aan opdrachtnemer verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, indien opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of, indien haar faillissement, danwel schuldsanering wordt of is aan-gevraagd, danwel is uitgesproken. In deze gevallen is iedere vordering van Hulshof op opdrachtgever direct en geheel opeisbaar, zonder dat Hulshof tot schadevergoeding is gehouden. In alle gevallen waarin opdrachtgever kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat zij haar verplichtingen jegens Hulshof niet zou kunnen nakomen, is zij verplicht Hulshof terstond hiervan in kennis te stellen.

Artikel 16 Ondergeschikten

16.1

Toezeggingen door personeel van Hulshof gedaan, zijn slechts bindend voor zover deze schriftelijk door Hulshof zijn erkend.

16.2

In alle gevallen, waarin Hulshof een beroep kan doen op enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden kunnen ook aan Hulshof ondergeschikten, waaronder te begrijpen werknemers, danwel derden, welke in opdracht van Hulshof werken, daarop beroep doen.

Artikel 17 Geschillenregeling

17.1

Behoudens de bevoegdheid van Hulshof de wederpartij te dagen voor de Rechter van de woonplaats van de wederpartij is overigens en bij uitsluiting bevoegd de bevoegde Rechter in het Arrondissement Zutphen.

Artikel 18 Toepasselijk recht

18.1

Op alle met leverancier te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, zulks met uitzondering van het Weens koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen, 11 april 1980).

Artikel 19 Ongeldigheid

19.1

Indien één of meer bepalingen nietig zouden zijn of worden laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.